Auto Draft

Chương trình dạng khởi nghiệp thu hút các doanh nhân sáng tạo, có kinh nghiệm và khả năng thành lập doanh nghiệp mang tính cạnh tranh quốc tế nhằm tạo việc làm cho người Canada.

ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

ƯU ĐIỂM

CHƯƠNG TRÌNH

Nhận được thường trú nhân sau khi đến canada